Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd klepe na dveře. Letos proběhne 9. - 10. února a my se těšíme, že Vás s budoucími prvňáčky přivítáme v rekonstruovaných prostorách naší školy.

K zápisu nezapomeňte přinést svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. U zápisu si bude paní učitelka

s Vaším dítětem povídat a vyplní s ním pracovní list. Vše je nasměrováno k tomu, aby tak nenásilně zjistila připravenost dítěte do školy (školní zralost).

Co by mělo dítě umět:

· pozdravit, srozumitelně říct své jméno a příjmení, bydliště

· zarecitovat připravenou básničku, nebo zazpívat písničku

· popsat jednoduchý obrázek

· zopakovat slova, která slyší

· rozpoznat základní barvy

· orientovat se v prostoru (vlevo – vpravo, nad – pod, dole – nahoře, menší – větší, stejný - různý)

· po jedné počítat do 10

· pojmenovat geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)

· namalovat postavu

· správně držet tužku

· umět zavázat tkaničku

Pokud si nejste školní vyspělostí Vašeho dítěte jisti, můžete zažádat již u zápisu (nejpozději do 31. května) o odklad školní docházky.

Novela školského zákona (472/2011 Sb.) k tomuto říká:

 

§ 37 (472/2011 Sb.)

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Nástup dítěte do školy ovlivní chod celé rodiny. K dobrému startu své ratolesti přispějete dodržováním pevného režimu, důsledností, nastolenými návyky, projevovanou láskou a péčí. Věnujte dítěti svůj čas – společně si hrajte, vyprávějte, odpovídejte dítěti na otázky, naslouchejte mu, ale také ho chvalte a povzbuzujte. Pocit jistoty, že dítě školu zvládne, je pro budoucího školáka moc důležitý.

A co by měl do 3. září 2012, kdy bude školní rok 2012/2013 zahájen, ještě zvládnout?

· správně vyslovovat

· naslouchat vyprávění, pohádce

· vybarvovat jednoduché tvary a příliš nepřetahovat

· vydržet nad zadaným úkolem

· dokončit práci

· pozdravit, poprosit a poděkovat

· vyřídit jednoduchý vzkaz

· dodržovat hygienu, jíst příborem

· samostatně se oblékat a obouvat, zapínat knoflíky a zip, zavázat si tkaničku

Věřte, že čas, péče a důslednost přinese ovoce nejen Vám, rodičům, v podobě radosti ze školních úspěchů svých dětí, ale hlavně pomůže školákům k bezproblémovému zaškolení a k adaptaci na nové prostředí.

INFORMACE O ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD

kopřivnických základních škol pro školní rok 2012/2013

 

Zápis se uskuteční:

v Kopřivnici ve čtvrtek 9. února 2012 od 1500 do 1800 hodin

a v pátek 10. února 2012 od 1400 do 1700 hodin,

v Lubině a Mniší pouze ve čtvrtek 9. února 2012 od 1400 do 1700 hodin.

 

K zápisu se dostaví děti, které k 31. 8. 2012 dosáhnou věku 6 let.

Děti, které měly odklad povinné školní docházky, a děti, u nichž rodiče odklad plánují,
se rovněž dostaví k zápisu.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Zákonní zástupci mohou pro dítě zvolit k plnění povinné školní docházky jinou než spádovou školu.

Dítě bude přijato v případě, že to dovolí kapacita školy.

 

 

Naší škole byl stanoven tento školský obvod:

 

Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369, okres Nový Jičín:

ulice Sokolovská, Dukelská, Panská, Dělnická, Pod Morávií, Lidická, Krátká, Mírová, Štefánikova, 1. května, Kpt. Jaroše, Kadláčkova, Na Luhách, Obránců míru – pouze domy po pravé straně ulice směrem k Závišicím až po ulici Příčnou (č. p. 369, 1046 – 1050, 1305 – 1307, 398 – 403), Dolní, Záhumenní – pouze č. p. 1151, Francouzská – domy po pravé straně ulice od křižovatky na ul. Obránců míru (č. p. 1016 – 1018, 1022 – 1025, 1317 – 1318, 1182 – 1190), Československé armády, Nádražní

 

K zápisu vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Bližší informace poskytne vedení všech základních škol

a oddělení školství, kultury a cestovního ruchu MÚ Kopřivnice.